PRIVACYVERKLARING

 

Inleiding

 

Trevicare respecteert uw privacy. Daarom gaat Trevicare zorgvuldig en transparant om met uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 hanteert Trevicare een nieuwe privacyverklaring. Daarmee voldoet de verwerking van uw persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Met ingang van 25 mei 2018 is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Volgens de geldende regelgeving mag Trevicare onder andere alleen persoonsgegevens verwerken, als dit wettelijk is toegestaan. Het doel van de gegevensverwerking moet van tevoren vaststaan en de gegevens mogen niet zomaar voor een ander doel gebruikt worden. Met deze privacyverklaring weet u hoe en waarvoor Trevicare uw persoonsgegevens gebruikt. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot uw gegevens zijn en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

 

De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld een aantal wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig in de gaten te houden.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe krijgen wij de beschikking over deze gegevens?

 

Trevicare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam;

·         Geslacht;

·         Geboortedatum;

·         Geboorteplaats;

·         Adresgegevens;

·         Telefoonnummer;

·         E-mailadres;

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Daarnaast verwerkt Trevicare de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

·         Gegevens over de gezondheid

·         burgerservicenummer (BSN)


Doel van en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

 

De AVG vereist dat wij persoonsgegevens alleen verwerken voor duidelijk omschreven doelen.

 

Trevicare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Om de afgesproken diensten te leveren en de zorgovereenkomst uit te voeren;

·         Om met u contact op te nemen indien dit nodig;

·         Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

 

Trevicare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt Trevicare vast hoelang bepaalde persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is onder andere afhankelijk van het doel van de persoonsgegevens. Het medisch dossier wordt in beginsel 15 jaren bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd. Voor de bewaartermijnen van de overige gegevens kunt u contact opnemen met Nikki Kammers via n.kammers@trevicare.nl.

 

Toegang van derden tot uw persoonsgegevens

 

Trevicare verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij;

·         U toestemming heeft gegevens om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;

·         Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

·         Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

Trevicare vindt de beveiliging van uw gegevens van groot belang en heeft hiervoor passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zorgt Trevicare er onder andere voor dat alle personen die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Alle beslissingen die Trevicare maakt komen via medewerkers tot stand. Trevicare maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.


Gebruik van cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

 

Trevicare maakt alleen gebruik van technische, gecodeerde cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

De cookies die Trevicare gebruikt bevatten geen persoonsgegevens. Voor de plaatsing van deze cookies is dan ook geen voorafgaande toestemming van u nodig omdat dit geen effect heeft op uw privacy.

 

Uw privacy rechten

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trevicare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar n.kammers@trevicare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Trevicare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


Vragen?

 

Neem dan contact op met Nikki Kammers via n.kammers@trevicare.nl of via 0651067832.


Deze Privacyverklaring is ook te downloaden door op de volgende link te klikken:  Privacyverklaring Trevicare